Modalitatea de calcul a cantităţii de apă meteorică preluată în sistemul public de canalizare este în conformitate cu prevederile din Legea 241/2006 -Legea serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare , cu Ordinul 88/2007 al preşedintelui A.N.R.S.C. şi a Regulamentului AQUABIS S.A. al Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare, aprobat prin Hot. Nr18/30.09.2014 a Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare.

Conform art.208.pct. (1) din Regulament „AQUABIS” S.A. de Furnizare/prestare a Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare, stabilirea cantității de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină, prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică (K), comunicată de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) – Centrul Meteorologic Cluj, pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite declarate de fiecare utilizator şi cu coeficienții de scurgere recomandați de SR1846-2/2007.

Formula de calcul este:

Qm = ( SC • 0.85 + SN • 0.05 ) • K               unde,

Qm- cantitatea de apă meteorică calculată și facturată (mc/lună);
0,85 – coeficient de scurgere pentru suprafeţele construite (SC);
0,05 – coeficient de scurgere prntru suprafeţele neconstruite (SN);
K – cantitatea specifică de apă meteorică comunicată de ANM.

Pentru relaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie, la telefon nr. 0263/214.014 sau 0263/212.878.

Cantitatea de precipitații înregistrată la Stația Meteorologică Județeană Bistrița

Nr. crt. Luna Cantitatea de precipitații (l / m2)
Anul 2022 Anul 2023 Anul 2024
1 ianuarie 65,0 48,36 55,21
2 februarie 14,3 58,57 37,68
3 martie 0,7 38.91 53,90
4 aprilie 102,3 55,54 58,93
5 mai 70,4 30,52  
6 iunie 22,1 80,49  
7 iulie 41,0 94,65  
8 august 113,3 43,81  
9 septembrie 166,2 13,18  
10 octombrie 49,0 40,57  
11 noiembrie 65,1 121,55  
12 decembrie 67,3 59,23