Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către AQUABIS S.A.

AQUABIS S.A., str. Parcului, nr.1, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, cod fiscal: 566787,telefon/fax: (0263) 214.014, website: www.aquabis.ro, email: office@aquabis.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislația națională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, AQUABIS S.A. are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

AQUABIS S.A. prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/departamentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

 • relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice sau reprezentanților persoanelor juridice;
 • contractarea către clienții persoane fizice și/sau juridice a serviciului de distribuție a apei potabile în toate cele șase sisteme zonale;
 • contractarea către clienții persoane fizice și/sau juridice a serviciului de canalizare şi epurarea apelor uzate menajere şi industriale;
 • asigurarea serviciilor de proiectare şi prestări servicii specifice profilului de activitate;
 • montarea, repararea, verificarea aparatelor de măsurat debite;
 • facturarea contravalorii serviciilor contractate de către clienții AQUABIS S.A.;
 • formulare de acțiuni și reprezentare în instanță;
 • soluționarea plângerilor;
 • încheiere de contracte privind furnizarea de alte bunuri/servicii;
 
Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale către AQUABIS S.A., este posibil ca să nu poată fi realizate demersurile legale pentru a vă răspunde la solicitări, etc.

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea unor obligații legale care îi revin operatorului (AQUABIS S.A.) sau pentru realizarea intereselor sale legitime, conform articolului 6 alin. 1 litera a) b) c) e) și f) din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, AQUABIS S.A. va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de serviciile/birourile/compartimentele din cadrul AQUABIS S.A. sunt următoarele:

 • Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare – publicată la data de 13.09.2019
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare – publicată la data de 14.02.2018
 • Legea nr. 544/2004, Ordonanța Guvernului nr. 27/2002
 • Codul de procedură civilă
 

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a AQUABIS S.A. este aceea de a colecta numai datele personale necesare pentru scopurile menționate în prezentul document și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.
 
Categoriile de date personale supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/birourilor/ departamentelor din cadrul AQUABIS S.A. sunt următoarele:

 • pentru relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice: nume, prenume, semnătura, detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, serie și număr CI/BI, CNP.
 • pentru formulare de acțiuni și reprezentare în instanță: nume, prenume, semnătura, detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc., serie și număr CI/BI, CNP.
 • pentru soluționarea plângerilor/sesizărilor: nume, prenume, semnătura , detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, serie și număr CI/BI.
 • pentru încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii: nume, prenume, funcție, denumirea angajatorului , detalii de contact – număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală.
 
Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/birourilor/ departamentelor din cadrul AQUABIS S.A., strict în conformitate cu prevederile legale.

Sursa datelor cu caracter personal

AQUABIS S.A. prin serviciile/birourile/departamentele sale colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează AQUABIS S.A. ori alte persoane vizate) sau din documente publice.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (AQUABIS S.A.) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 • împuterniciți ai operatorului ce au primit sarcina de a prelucra date cu caracter personal în sensul realizării intereselor legitime ale AQUABIS S.A.;
 • instituții/autorități centrale și locale în sensul respectării obligațiilor legale ce revin operatorului (AQUABIA S.A.);
 • instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță.
 
Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților serviciilor/birourilor/departamentelor din cadrul AQUABIS S.A. de relații publice, petiționare, formulare de puncte de vedere, organizare, derulare programe, soluționarea acțiunilor de către instanțele de judecată competente, îndeplinirea atribuțiilor legale de control și investigare, soluționare a plângerilor, înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal, precum și înregistrarea diverselor formulare cu scopul înrolării în diversele programe derulate de către AQUABIS S.A., după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție şi procesul decizional individual automatizat.
 
Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, Responsabilul cu Protecția Datelor din AQUABIS S.A. la adresa: adrian.magda@gdprservicii.ro sau prin poștă la sediul AQUABIS S.A..

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.