Descrierea Generală a Proiectului

Denumire: „Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul operatorului regional Aquabis SA”

Axa prioritară: 11 – „Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile”

Obiectivul Specific: 11.1 – „Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor”

Cod SMIS-CSNR: 158512

Contract de Finanţare: nr. 2227 / 12.06.2023

Valoarea investiției (lei fără TVA): 12.667.236,34 lei

Perioada Contractului de finanţare: 01.01.2023 – 31.12.2023

Structura de Finanţare:

 • 10.093.156,84 lei ( 79,68% ) acordate de către Uniunea Europeană;
 •   1.781.145,32 lei ( 14,06% ) asigurate de la Bugetul de Stat;
 •   792.934,18 lei (  6,26% ) asigurate din surse proprii;
 
Beneficiar Final: AQUABIS S.A.
 

Obiectivul și componentele proiectului

Obiectivul general al proiectului este creșterea nivelului de utilizare al energiei provenită din surse regenerabile, respectiv din surse solare prin integrarea la nivelul fluxului tehnologic a unei unități de producție a energiei electrice din surse solare pentru asigurarea consumului propriu rezultat din activitatea întreprinderii.

Obiectivul general contribuie la realizarea obiectivului specific al Programului 11.1 prin contribuția directă la reducerea consumurilor de energie primară, reducerea emisiilor cu gaze de efect de seră raportate la economiile de energie realizate ca urmare a implementării proiectului, respectiv prin creșterea gradului de independență energetică a întreprinderii urmare a reducerii consumurilor specifice de energie. De asemenea, obiectivul general contribuie la obiectivul specific al Programului 11.1 prin reducerea consumului de energie provenită din rețeaua publică de alimentare și compensarea necesarului de energie prin utilizarea resurselor regenerabile de producere energie electrică, respectiv surse solare.

Scopul proiectului vizează atingerea următoarelor deziderate:

 • Reducerea emisiilor de carbon în atmosferă rezultate din activitatea de producție energie – unitatea de producție energie instalată urmare a prezentului proiect investițional va utiliza resurse regenerabile, respectiv resursele solare, aspect ce va conduce la reducerea cantităților de combustibili fosili utilizați pentru producția energiei electrice necesare la nivelul unității de producție pentru operaționalizarea propriului flux tehnologic.
 • Transformarea verde a întreprinderii prin introducerea unei politici eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor energetice din surse ecologice fără a afecta productivitatea și activitatea curentă a întreprinderii.
 • Contribuirea la atingerea obiectivelor UE privind producția de energie electrică din surse regenerabile în conformitate cu Directiva (UE)2018/2001.
 • Susținerea atingerii obiectivelor Pactului Verde European prin promovarea unei dezvoltări industriale sustenabile centrată pe utilizarea resurselor regenerabile de energie.
 • Creșterea gradului de neutralitate climatică a întreprinderii urmare a faptului că unitatea de producție energie electrică din surse solare va permite reducerea consumurilor de energie provenită din combustibili fosili.
 
Reducerea amprentei de carbon a întreprinderii dat fiind faptul că se vizează asigurarea unei ponderi cât mai mari din consumul propriu existent și previzionat din resurse regenerabile, respectiv resurse solare. Liniile de acțiune vizate de prezenta investiție sunt:
 • Investiții în echipamente cu scopul creării unei centrale fotovoltaice pentru asigurarea de energie din surse solare pentru consumul propriu – proiectul investițional are în vedere achiziția de echipamente cu scopul asigurării accesului la energie provenită din surse regenerabile la nivelul fluxului tehnologic.
 • Reducerea amprentei de carbon a întreprinderii – reducerea consumurilor pentru energie provenită din surse clasice și înlocuirea acestor consumuri cu energie verde provenită din energia solară va permite reducerea amprentei de carbon a întreprinderii.
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Achiziție de active cu rol determinant în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră determinate de consumurile energetice ale fluxului tehnologic.
   
  Prin intermediul acestui obiectiv specific se are în vedere achiziționarea de echipamente și dotări specifice destinate implementării unui sistem de producție energie electrică din surse regenerabile, respectiv surse solare. Atingerea obiectivului specific va permite obținerea unei reduceri a emisiilor de gaze cu efect de seră urmare a reducerii consumurilor de energie provenită din surse clasice, contribuindu-se deopotrivă la creșterea independenței energetice a întreprinderii în sensul reducerii necesarului de resurse energetice necesare dinspre terți și creșterea ponderii energiei verzi proprii produse în ansamblul consumurilor energetice determinate de activitatea întreprinderii.
  Obiectivul specific vizează instalarea unui sistem de producție energie regenerabilă din surse solare care permite un nivel mai mare decât în prezent de independență energetică.
  Instalarea unui sistem de producție energie electrică din surse regenerabile pentru consum propriu va permite:

  • Reducerea amprentei de carbon a întreprinderii prin reducerea ponderii de energie provenită din surse poluante la nivelul consumurilor energetice determinate de activitatea firmei;
  • Creșterea capacității proprii de producție a energiei electrice din surse regenerabile și reducerea costurilor energetice la nivelul întreprinderii.

  Astfel se are în vedere instalarea unei centrale fotovoltaice cu o capacitate de 2.579,50 kWp, aceasta urmând a asigura aproximativ 35% din necesarul de energie electrică / contur energetic.

 2.  

 3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raportate la economiile de energie preconizate
   
  Obiectivul specific are în vedere reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră urmare a implementării unor acțiuni destinate creșterii independenței energetice a întreprinderii și creșterea ponderii utilizării energiei verzi, provenită din surse solare, în ansamblul consumurilor energetice ale întreprinderii. Creșterea ponderii energiei verzi la nivelul fluxului tehnologic permite reducerea amprentei de carbon a întreprinderii și facilitează o tranziție către un flux tehnologic cu impact redus asupra condițiilor de mediu.
  Conform analizei energetice anexata Cererii de Finanțare, proiectul vizează drept obiectiv specific reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră raportate la conturul energetic analizat prin raportare la situația existentă ceea ce permite întreprinderii adoptarea unui politici sustenabile din punct de vedere al eficienței energetice și al relației cu schimbările climatice determinate de gazele cu efect de seră.

 

Rezultate

 • Producție energie electrică: 60.080,79 MWh / 20 de ani
 • Reducere consum de energie primară: 273,38 t.e.p. / an
 • Reducerea emisiilor de CO2 și creșterea utilizării energiei din surse regenerabile
 • Reducere amprentă de mediu – 1.049,03 tone CO2 echivalent / an
 

Indicatorii fizici ai proiectului

 • Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile: 2,580 MW
 • Număr de societăți sprijinite: 1 întreprindere
 • Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră: 1.049,03 echivalent tone de CO2
 • Sisteme fotovoltaice echipate cu module fotovoltaice monocristaline: 13 sisteme
 

Contractele Proiectului

CS 1: Întocmire Notă de fundamentare a proiectului „Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul operatorului regional AQUABIS SA”

 • Prestator: EDS Advisors SRL
 • Valoare fără TVA: 35.000,00 lei

 
CS 2: Elaborare Studiu de fezabilitate POIM Companii de apă RES

 • Prestator: EDS Advisors SRL
 • Valoare fără TVA: 250.000,00 lei

 
CS 3: Organizarea procedurilor de achiziție

 • Prestator: EDS Energy Efficiency SRL
 • Valoare fără TVA: 90.000,00 lei

 
CS 4: Materiale publicitare aferente proiectului

 • Prestator: EDS ADVISORS SRL
 • Valoare fără TVA: 4.100,00 lei

 
CL: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul operatorului de apă AQUABIS S.A.

 • Antreprenor: necontractat
 • Valoare estimată fără TVA: 12.288.136,34 lei

 

Spoturi video

 

 

Camera de presă

 1. Comunicat de Presă semnare contract de finanțare – 04-06.08.2023
 2. Comunicat de Presă semnare contract de lucrări – 18.08.2023
 3. Comunicat de Presă finalizare contract de finanțare – 20-22.02.2024

 

Galerie Foto