Fonduri POIM

Master Planul programului de investiții pentru Faza 2 (2014 - 2020)

>> Dercărcați Master Planul programului de investiții pentru Faza 2 (2014 – 2020) <<

Master Planul prezintă rezultatele analizei și strategiei de dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată din zona de proiect, în vederea asigurării respectării reglementărilor naționale în vigoare și a directivelor UE.

Master Planul actualizat acoperă perioada 2014 – 2038 atât pentru serviciiile de apă cât și pentru cele de apă uzată. Scopul general al acestui document este de a identifica și ierarhiza măsurile de investiții în vederea conformării pe deplin cu Directivele CE relevante, ținând cont de gradul de suportabilitate al populației din aria proiectului.

În prima parte a acestui document se prezintă situația existentă generală din aria Proiectului: Județul Bistrița-Năsăud, precum cadrul socio-economic și instituțional și, de asemenea, nivelul actual al serviciului în ceea ce privește facilitățile de apă și apă uzată.

Partea I a Master Plan-ului include următoarele capitole:

  1. Introducere
  2. Analiza situației existente

Partea a II-a a Master Plan-ului include următoarele capitole:

  1. Prognoze
  2. Obiectivele naționale și scopurile județului Bistrița-Năsăud
  3. Analiza opțiunilor
  4. Strategia la nivel de județ
  5. Planul de investiții pe termen lung
  6. Analiza financiară și economică
  7. Analiza suportabilității
  8. Program de investiții prioritare în infrastructură

Partea a III-a a Master Plan-ului include informații suport și date, grupate în:

 1. Anexa de corespondență
 2. Piese desenate

Investițiile fazate aferente Faza 1 (2007 - 2013)

Descrierea Generală a Proiectului FC

Denumire: Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în judetul Bistrita-Năsăud

Axa prioritară: 3 – „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”

Cod SMIS-CSNR: 104855

Contract de Finanţare: nr. 35 / 31.03.2017

Valoare (lei fără TVA): 46.329.668,70 lei

Perioada Contractului de finanţare (dată semnare/dată finalizare): 31.03.2017 – 28.02.2021

Structura de Finanţare:

 • 35.658.787,76 lei ( 76,97% ) acordate de către Uniunea Europeană;
 •   5.453.696,96 lei ( 11,77% ) asigurate de la Bugetul de Stat;
 •     839.030,30 lei (  1,81% ) asigurate de la Bugetul Local;
 •     4.378.153,68 lei (  9,45% ) asigurate de Beneficiar;

Beneficiar Final: „AQUABIS” S.A.
 

Obiectivul și componentele proiectului

Scopul proiectului constă în continuarea lucrărilor aferente Fazei I a POS Mediu 2007- 2013, cu scopul îndeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de finanțare nr 101381/22.03.2010. Indicatorii fizici ai proiectului vizează extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă potabilă și canalizare în vederea atingerii țintelor asumate prin Tratatul de aderare. Proiectul se adresează unor localități din județul Bistrița-Năsăud (situat în partea nord-vestică a României – Regiunea Nord Vest).

Obiectivul general constă în creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentarii cu apă potabilă a populației.

Referitor la indicatorul C018* (populație suplimentara care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă), numărul total al persoanelor care vor beneficia de alimentarea cu apă potabilă ca urmare a creșterii nivelului de tratare și capacității de transport a rețelelor va fi de aproximativ 134.101 de locuitori, respectiv 1,67% din totalul de locuitori de la nivelul României care mai necesită conectare la rețea centralizată de alimentare cu apă din localități de peste 50 locuitori (8.018.086 locuitori – date calculate pe baza informațiilor furnizate de INS/ANAR), respectiv 0,67% din totalul de locuitori de la nivelul României (20.121.641 locuitori – date recensământ furnizate de INS).

Gradul de deservire a populației la sistemul public de alimentare cu apă potabila in aria de acoperire a proiectului major va creste de la procentul de 95% in 2010 la procentul de 98% in anul 2019.

În ceea ce privește calitatea apei, este de precizat că în conformitate cu datele furnizate de Ministerul Sănătății conform Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, în 2016 nu se înregistrează probleme privind calitatea apei în aria proiectului.

Prin faza I, a fost realizata o stație de tratare a apei, asigurându-se astfel condițiile necesare pentru alimentarea cu apa potabila la parametrii fizici-chimici adecvați.

În ceea ce privește indicatorul C019* (populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate), în conformitate cu prevederile Aplicației de finanțare, prin investițiile realizate prin proiect se va asigura conformarea cu cerințele stabilite prin legislația națională și comunitară pentru un total de 167.594 locuitori echivalenți. Rezultă astfel un total de aproximativ 0,81% din totalul de locuitori echivalenți de la nivelul României (20.798.547 l.e. la nivelul anului 2014 – date furnizate de ANAR) și un total de aproximativ 1,58% din populația echivalentă care mai necesită a fi conectată la sisteme centralizate de apă uzată la nivelul României (10.630.137 l.e. la nivelul anului 2014 – date calculate pe baza informațiilor furnizate de ANAR). Nivelul de conectare la sistemele de colectare și la sistemele de epurare nou construite prin proiectul major va creste la sfârșitul fazei a II-a până la procentul de 91% la sfârșitul proiectului (2019).

În cadrul proiectului major au fost realizate 4 stații de epurare conforme care deservesc aglomerări de peste 10.000 l.e. (131.000 l.e. – Bistrița, 21.000 l.e. – Salva, 20.000 l.e. – Beclean și 12.000 le- Sîngeorz-Băi) și 1 stație de epurare care deservește o aglomerare de 7.000 l.e. – Feldru. Stațiile realizate în cadrul proiectului sunt conforme, fiind în exploatare, aceste stații respectând cerințele stabilite de prevederile Directivei Europene nr 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane, modificată și completată de Directiva Comisiei nr 98/15/EC din 27.02.1998.După finalizarea investițiilor în aglomerările acoperite de proiect, se preconizează că stațiile de epurare vor îndeplini toate normele prevăzute în Directiva privind apele uzate urbane, respectiv art. 4 și 5, urmând ca aglomerările să fie conforme.

*Valoarea indicatorilor aferenți CO18 ”populație suplimentară care beneficiază de o mai bună alimentare cu apă” si CO19 ”populație suplimentară care beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate” este prezentată prin raportare la acoperirea nevoilor sistemului de apă și apă uzată din aria proiectului derulat în ambele faze, deoarece acești indicatori nu pot fi separați în faze întrucât nu pot fi atinși prin realizarea parțială a acestei infrastructuri. În acest sens, valoarea lor acoperă populația / populația echivalentă vizată de investiții atât pentru faza I, cât și pentru faza II, putându-se cuantifica doar atunci când toate lucrările vor fi finalizate, respectiv la finalul fazei II (după finalizarea lucrărilor la rețelele alimentare cu apă și de canalizare).

 

Rezultate

„AQUABIS” S.A. a derulat în perioada 2007-2013 proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud”, dar în vederea conformării la directivele europene este necesar finalizarea investițiilor demarate prin POS Mediu 2007-2013.

Proiectul este destinat să contribuie la protecția corpurilor de apă prin implementarea Directivei 91/271/CEE completată și modificată de Directiva 98/15/EC pentru apele reziduale urbane care vizează protecția durabilă a mediului împotriva efectelor negative cauzate de evacuările apelor uzate urbane și industriale. Astfel, proiectul definește mai multe cerințe cu privire la colectarea, tratarea și deversarea apelor uzate generate de aglomerările urbane și anumite sectoare industriale.

De asemenea, proiectul asigură conformitatea cu Directiva 2000/60/CE modificată prin Directiva 2008/32/CE. Investițiile propuse prin acest proiect vor continua proiectele orientate spre implementare a acquis-ului comunitar în domeniul apei și apei uzate, prin continuarea procesului de regionalizare a managementului apelor.

Prin POIM se va continua politica de regionalizare în sector, demarată prin programele anterioare și consolidată prin POS Mediu 2007-2013, prin implementarea proiectelor începute în perioada 2007-2013 a căror finalizare se va realiza după 2015.

 

Contractele Proiectului
 • Lot 1: Extindere și reabilitare rețele de apă și canalizare în localitățile Sîngeorz-Băi, Maieru și Anieș
  • Antreprenor: SC Antrepriza de Reparații și Lucrări ARL Cluj
  • Valoare fără TVA: 17.217.548,28 lei
  • Autorizaţii de construire: Autorizaţia nr. 8/10.07.2018
 • Lot 2: Reabilitare conductă aducțiune Rebrișoara-Năsăud și reabilitare sistem de alimentare apă oraș Năsăud
 • Lot 3: Lucrări rețea de canalizare menajeră în localitatea Salva și extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă în localitatea Telciu

 

Materiale de promovare
 

Camera de presă
 1. Comunicat de Presă – 03.04.2017
 2. Comunicat de Presă – 24.04.2018
 3. Comunicat de Presă – 24.04.2018
 4. Comunicat de Presă – 05.07.2018
 5. Comunicat de Presă – 10.06.2019
 6. Comunicat de Presă – 17.12.2021

 

Galerie Foto

Asistența tehnică a programului de investiții pentru Faza 2 (2014 - 2020)

Descrierea Generală a Proiectului FC

Denumire: Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Bistriţa-Năsăud în perioada 2014-2020

Axa prioritară: 3 – „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”

Cod SMIS-CSNR: 109456

Contract de Finanţare: nr. 61 / 24.05.2017

Valoare (lei fără TVA): 7.097.355,88 lei

Perioada Contractului de finanţare (dată semnare/dată finalizare): 01.04.2017 – 31.07.2020

Structura de Finanţare:

 • 5.069.540,00 lei ( 85% ) acordate de către Uniunea Europeană;
 •   834.982,96 lei ( 14% ) asigurate de la Bugetul de Stat;
 •     59.641,64 lei (  1% ) asigurate de la Bugetul Local;

Beneficiar Final: „AQUABIS” S.A.
 

Obiectivul și componentele proiectului

Obiectivul proiectului constă în dezvoltarea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

 • Asigurarea unei supervizări la cele mai înalte cerințe cu personal calificat a tuturor contractelor de lucrări ce fac obiectul aplicației de finanțare;
 • Asigurarea unei publicități adecvate a proiectului, în conformitate cu cerințele legale.

 

Rezultate
 • Depunerea aplicației de finanțare și a documentelor suport la autoritățile naționale și/sau comunitare competente în vederea evaluării și aprobării;
 • Elaborarea documentațiilor de atribuire, conform legislației naționale, pentru contractele din cadrul proiectului, cu respectarea cererii de finanțare și a studiului de fezabilitate aprobate;
 • Proiectul aprobat promovează măsuri concrete de adaptabilitate la schimbările climatice prin construirea unei infrastructuri durabile;
 • Licitarea contractelor propuse în cadrul Proiectului în conformitate cu graficul de implementare a proiectului, or beneficiind de suport pe perioada de derulare a licitației/licitațiilor;
 • Cel puțin două seminarii (workshopuri) organizate pentru prezentarea Studiului de fezabilitate și a documentațiilor de atribuire;
 • Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995;
 • Asigurarea unei supervizări la cele mai înalte cerințe cu personal calificat a tuturor contractelor de lucrări ce fac obiectul aplicației de finanțare;
 • Asigurarea unei publicități adecvate a proiectului, în conformitate cu cerințele legale.

 

Contractele Proiectului

Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bistriţa – Năsăud, în perioada 2014-2020

 • Consultant: Asocierea SC TPF CProject SRL- Compania de Consultanţă şi Asistenţă Tehnică (CCAT) – Getinsa Payma SL
 • Valoare fără TVA: 22.037.224,77 lei

 

Materiale de promovare
 

Camera de presă
 1. Comunicat de Presă – 29.05.2017

 

Galerie Foto

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița - Năsăud

Descrierea Generală a Proiectului FC
Obiectivul și componentele proiectului
Rezultate
Contractele Proiectului
Materiale de promovare
Camera de presă
Galerie Foto

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
„Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Dispecerat Non-Stop


0263/213.117; 0372742478
Plată online fără autentificare în cont

Accesează arhiva comunicatelor de sistare a apei

februarie 2023
LMaMiJVSD
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28      
« ian.   mart. »