Facturarea serviciilor se face lunar, în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective determinate sau estimate potrivit prevederilor legale, pe bază de contract.

Utilizatorul are obligaţia de a achita valoarea facturii. Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la data scadenţei atrage după sine penalităţi de întârziere, după cum urmează:
a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului.

Se dispune întreruperea furnizării apei dacă utilizatorul nu achită:
– factura în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentă;
– alte obligaţii de plată neonorate la scadenţă (penalități, cheltuieli de judecată, etc.) indiferent de natura, cuantumul sau vechimea lor.

Repunerea în funcţiune a branşamentului se face după plata facturilor şi a tuturor lucrărilor, inclusiv cele pentru suspendarea branşamentului.

Contestarea valorii facturii se poate face în scris în maximum 10 zile de la de la data emiterii, atunci când constată diferenţe între consumul facturat şi cel realizat. Urmare a contestaţiei depuse, se va face cercetare şi orice diferenţă constatată în dauna utilizatorului se va rambursa sau se va regla la factura următoare.

Tarifele pentru serviciile suplimentare efectuate de AQUABIS S.A. (reparaţii reţele interioare, decolmatări, etc.) precum şi pentru depăşirea indicatorilor de calitate se stabilesc de către AQUABIS S.A. şi vor fi achitate de Utilizator pe baza facturilor emise.