Delimitarea rețelelor publice de alimentare cu apă și de canalizare

Reţeaua publică pentru alimentarea cu apă, denumită şi reţeaua de distribuţie, reprezintă partea din sistemul public de alimentare cu apă alcatuită din conducte, armături şi construcţii anexe care asigură distribuţia apei la toţi utilizatorii. Limita reţelei publice de alimentare cu apă este contorul de branşament, respectiv aparatul de măsurare a volumului de apă consumat de utilizator, care se montează pe branşament între două vane/robinete, la limita proprietăţii utilizatorului, fiind ultima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei potabile.

Reţeaua publică de alimentare cu apă este amplasată de regulă pe domeniul public. În cazul în care condiţiile tehnico-economice sunt avantajoase, reţeaua publică de alimentare cu apă poate fi amplasată, cu acordul deţinătorilor pe terenuri private.

Nu constituie reţele publice:

  • reţelele de distribuţie aferente unei singure clădiri de locuit, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane fizice, sau juridice;
  • reţele de distribuţie aferente unei incinte proprietate privată pe care se află mai multe locuinţe despărţite de zone verzi şi alei interioare private;
  • reţele de distribuţie aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces şi spaţiile verzi sunt proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice.
 

Reţeaua publică de canalizare

Reţeaua publică de canalizare este partea din sistemul de canalizare compusă din canale colectoare principale, colectoare secundare, canale de serviciu şi construcţii anexe, prin care se colectează, transportă şi evacuează apele la canalizare.
Limita reţelei publice este căminul de racord, inclusiv acest cămin.
Reţeaua publică de canalizare se amplasează, de regulă, pe domeniu public. În cazul în care condiţiile tehnico-economice sunt avantajoase, reţeaua publică de canalizare poate fi amplasată, cu acordul deţinătorilor pe terenuri private.

„AQUABIS” S.A. ca operator al sistemului public de canalizare trebuie să asigure continuitatea evacuării apelor colectate de la toţi utilizatorii. Întreruperea evacuării apelor uzate de la canalizare poate intervenii numai în cazuri de forţă majoră. în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute mai sus, „AQUABIS” S.A. va asigura exploatarea, întreţinerea şi repararea reţelelor publice, în conformitate cu instrucţiunile tehnice specifice, pe baza unui program anual de revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale, modernizări şi investiţii.
„AQUABIS” S.A. ţine la zi documentaţia tehnică completă a sistemului de canalizare, care va cuprinde planurile reţelei conform proiectului de realizare a acestuia şi cu fiecare modificare, astfel încât să poată fi cunoscute în orice moment istoricul sistemului şi situaţia existentă în teren.
La solicitarea utilizatorului, „AQUABIS” S.A. intervine pentru asigurarea continuităţii funcţionării reţelei publice de canalizare; în cazul în care obturarea s-a produs ca urmare a exploatării necorespunzătoare a instalaţiilor de către utilizatori, cheltuielile vor fi suportate de aceştia.
„AQUABIS” S.A. nu răspunde pentru neîdeplinirea serviciului, în cazurile de forţă majoră, precum şi în cazul ploilor torenţiale care duc la depăşirea capacităţii proiectate de preluare la canalizare a debitelor.

„AQUABIS” S.A. are obligaţia de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării.
În cazul în care este necesară întreruperea evacuării apelor uzate în reţeaua de canalizare publică, ca urmare a efectuării unor lucrări solicitate de utilizator, acestea se vor putea executa numai pe baza unui proiect întocmit de agenţi economici autorizaţi şi însuşit de „AQUABIS” S.A.. Data, perioada de întrerupere a evacuării apelor uzate şi cheltuielile ocazionate de manevrele necesare în reţeaua publică vor fi stabilite de comun acord cu operatorul serviciilor de canalizare.

„AQUABIS” S.A. execută un program anual de verificare şi curăţare periodică a reţelei publice de canalizare.
În cazul în care se constată producerea sistematică de inundaţii în anumite puncte ale reţelei publice de canalizare „AQUABIS” S.A. împreună cu consiliile locale vor lua măsuri de redimensionare a conductelor reţelei publice de canalizare, multiplicare şi/sau repoziţionare a gurilor de scurgere colectare.
Curăţarea rigolelor şi grătarelor, pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea zăpezilor, se va asigura prin grija consililor locale, în conformitate cu prevederile legale.