Politica generală a AQUABIS S.A. este de a realiza produse şi servicii de calitate, care să ofere o satisfacţie deplină a cerinţelor clienţilor, să respecte cerinţele legale aplicabile, în condiţii de eficienţă şi eficacitate şi o siguranţă cât mai mare în muncă a angajaţilor.

În calitate de Director General, împreună cu directorii executivi, mă angajez faţă de clienţi, parteneri, organizaţii locale, să îmbunătăţim continuu performanţele societăţii referitoare la Sistemul de Management Integrat, conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018 si O.S.G.G. 600-2018. În acest mod urmărim atingerea următoarelor obiective generale:

 • Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management Integrat
 • Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului Calităţii în laboratoarele acreditate, conform SR EN ISO/IEC 17025:2018
 • Respectarea managementului activelor conform SR ISO 55000:2017 și a Regulamentului (UE) 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestora
 • Actualizarea permanentă a aspectelor interne şi externe relevante pentru scopul şi direcţia organizaţiei şi monitorizarea informaţiilor despre aceste aspecte
 • Reducerea riscurilor privind accidentele de muncă și reducerea nivelului de risc la unităţile logice loc de muncă evaluate, prin aplicarea de măsuri adecvate
 • Ţinerea sub control a riscurilor identificate conform standardelor internaţionale şi O.S.G.G. 600-2018, prin stabilirea de măsuri pentru tratarea riscurilor şi determinarea oportunităţilor
 • Creşterea calităţii serviciilor către clienţi, prin prioritizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a infrastructurii de apă-canal
 • Extinderea ariei de operare a serviciilor şi administrarea eficientă a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare
 • Gestionarea corespunzătoare a resurselor de apă şi asigurarea dezvoltării durabile
 • Evaluarea şi monitorizarea satisfacţiei clienţilor prin realizarea de sondaje de opinie
 • Optimizarea costurilor de producţie
 • Furnizarea apei la parametrii de potabilitate impuşi de normativele în vigoare
 • Evacuarea apelor epurate în limitele impuse de autorizații
 • Controlul adecvat al proceselor în vederea prevenirii poluării mediului şi asigurarea sănătăţii şi securităţii ocupaţionale a angajaţilor
 • Îmbunătăţirea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor și gestionarea lor
 • Respectarea cerinţelor şi a reglementărilor legale aplicabile în cadrul societăţii
 • Îmbunătăţirea comunicării interne și externe cu părţile interesate
 • Promovarea tehnologiilor performante şi ecologice pentru minimizarea emisiilor poluante şi a impactului proceselor tehnologice asupra vieţii, sănătăţii oamenilor şi a mediului înconjurator
 • Disponibilitatea de resurse umane şi materiale în vederea realizării politicii şi obiectivelor
 • Participarea întregului personal la instruiri atât în domeniul profesional, cât şi pe linie de Sistem de Management Integrat, în vederea dezvoltării competenţei personalului
 
Politica este documentată, comunicată, înţeleasă şi aplicată în cadrul societăţii şi disponibilă părţilor interesate relevante.