Apel la responsabilitate civică în Comuna Telciu

Apel la responsabilitate civică în Comuna Telciu

Raportat la starea de nemulțumire a locuitorilor comunei Telciu care dețin branșamente de apă la sistemul public de alimentare cu apă, dar refuză în continuare încheierea contractui de furnizare a serviciului de alimentare cu apă cu societatea noastră, facem apel la responsabilitate civică, bună credință și la respectarea prevederilor legale în vigoare și a convențiilor asumate potrivit legii. Având în vedere starea conflictuală existentă dorim să subliniem următoarele:

  1. Societatea AQUABIS S.A. este Întreprindere Publică potrivit legii și totodată Operatorul Regional al serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din Județul Bistrița-Năsăud, în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 3/17.09.2008, încheiat cu Autoritatea Delegantă – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud (în continuare A.D.I.)
  2. Comuna Telciu, acționar al AQUABIS S.A. și membră a A.D.I. de la înființarea acesteia, a aprobat încă din anul 2008 Contractul de Delegare nr. 3/17.09.2008 precum și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al Comunei Telciu către Societatea AQUABIS S.A., iar ulterior a aprobat lista cu bunurile din domeniul public al Comunei Telciu aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Telciu care se concesionează prin Contractul de Delegare către AQUABIS S.A.
  3. În urma finanțării obținute prin Contractul de Finanțare nr. 35/31.03.2016 încheiat de către societatea AQUABIS S.A cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, s-a atribuit Contractul de Lucrări CL6 – LOT3 nr. 23A/11.04.2018 în baza căruia, în luna septembrie 2020 au fost recepționate lucrările de extindere și reablilitare a sistemului de alimentare cu apă al Comunei Telciu (7,7 km rețea distribuție apă, 750 branșamente, captare apă, stație tratare, reabilitare rezervoare apă etc.) în valoare totală de 4.292.677 lei.
  4. După preluarea investițiilor menționate anterior, până în prezent, societatea noastră a încheiat un număr de 310 contracte de furnizare a serviciului de alimentare cu apă, cu locuitori ai Comunei Telciu care au înțeles să se conformeze cerințelor legale în vigoare. Potrivit disp. art. 31 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 ”furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se realizează NUMAI pe bază de contract de furnizare/prestare”.
  5. Ceilalți locuitori ai Comunei Telciu care dețin branșamente de apă la sistemul public de alimentare cu apă dar refuză încheierea contractului, utilizează serviciul în mod neautorizat. În această împrejurare ”Operatorii serviciilor de utilităţi publice sunt în drept să suspende sau să limiteze furnizarea/prestarea serviciilor către utilizatori, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile”.
  6. În acord cu prevederile legale antemenționate, un număr de 845 de locuitori din localitatea Telciu și Telcișor, branșați la rețeaua de alimentare cu apă și care nu au încheiate Contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă, au fost notificați prin intermediul Biroului Executorului Judecătoresc Joldeș Ovidiu Laurențiu, în vederea sus suspendării serviciului de alimentare cu apă, sens în care li s-a acordat preavizul legal de 5 zile.
  7. Este adevărat că pe perioada stării de alertă operatorii de servicii de utilități publice au obligația de a asigura continuitatea prestării serviciilor de utilități publice, însă această obligație este instituită doar în beneficiul utilizatorilor autorizați ai serviciilor de utilități, care dețin un contract valabil de furnizare semnat cu operatorul, nu și în beneficiul persoanelor care încalcă legea cu bună știință, utilizând serviciul public de alimentare cu apă în mod neautorizat, fără contract, fapt care conform legii constituie contravenție sau infracțiune, după caz.

Față de toate aspectele prezentate, apreciem că demersurile pe care societatea noastră le întreprinde se circumscriu în totalitate cadrului legal special instituit prin Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și prin Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, motiv pentru care, odată în plus, facem apel la responsabilitate civică, bună credință și la respectarea prevederilor legale în vigoare și a convențiilor asumate potrivit legii.

Conducerea „AQUABIS” S.A.

Descarcă comunicatul de presă


Silviu Gorea

Website: