image_pdfimage_print
Cariere

Posturi vacante:
  • 2 posturi de șoferi în cadrul Sectorului transporturi Bistrița.

Condiții de participare:

1. Permis de conducere categoriile B, C, D;
2. Atestat șofer profesionist.

Proba de lucru va avea loc în data de 12.12.2019, ora 10.00 la sediul Sectorul transporturi din strada Simpozionului nr.1 Bistrița.

Cererile de participare pot fi depuse până la data de 11.12.2019, ora 14.00 la Biroul resurse umane, strada Parcului nr. 1 Bistrița sau pe adresa de email: human@aquabis.ro.

Descărcați anunțul de organizare a concursului pentru ocuparea a 2 posturi de 2 posturi de șoferi în cadrul Sectorului transporturi Bistrița..
 


 

ANUNȚ SELECȚIE

Consiliul de Administrație al al SC AQUABIS S.A., societate aflată sub autoritatea tutelară a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud, prin consultant independent Pașca Ramona Claudia Cabinet Individual de Psihologie, anunță selecția pentru:

MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE (o poziție)

al societății, în conformitate cu dispozițiile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată de legea 111/2016.
Procedura se va desfășura cu respectarea principiilor transparenței, liberului acces, obiectivității, egalității de șanse, nediscriminării și profesionalismului.
Obiectivele urmărite în cadrul procedurii de evaluare și selecție a candidaților sunt: îmbunătățirea performanțelor întreprinderii prin angajarea celor mai competente persoane capabile să îndeplinească atribuțiile funcției în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate.
 

I. CONDIȚII GENERALE ȘI SPECIFICE PENTRU CANDIDAȚI
1.1. Condiții generale:

1. Experiența în activitatea de management, în consultanță sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau a unor societăți comerciale profitabile;
2. Să aibă cetățenie română și vârsta minima reglementată de lege;
3. Să nu aibă antecedente penale;
4. Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
5. Să nu fie în conflict de interese sau incompatibil cu funcția respectivă – potrivit legii;
6. Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică și să nu i se fi încetat contractul de mandat din motive disciplinare în ultimii 5 ani;
7. Să nu fi fost revocat din funcția de administrator din motive imputabile în ultimii 5 ani;
8. Să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală;
9. Să nu fie funcționar public sau altă categorie de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
10. Să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
11. Să îndeplinească condițiile specifice pentru ocuparea poziției;

1.2. Condiții specifice:

1. Absolvent(ă) de studii superioare cu diplomă de licență;
2. Absolvent(ă) al unei specializări în domeniile management/ juridic /economic / financiar/ tehnic /administrativ, precum și alte domenii relevante pentru societate;
3. Experiența în domeniul management/ juridic /economic / financiar/ tehnic /administrativ de cel puțin 5 ani;
4. Experiența pe un post de conducere – minimum 5 ani;
5. Candidatul nu este înscris în cazierul judiciar
6. Candidatul nu este înscris în cazierul fiscal
7. Candidatul este apt pentru prestarea muncii;
8. Declarația de intenție (planul de management) – va fi depusă de candidații din lista scurtă în termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte
 

II. DOSARUL DE CANDIDATURĂ – CONȚINUT
2.1. Persoane fizice

1. Opisul documentelor;
2. Scrisoarea de interes / intenție;
3. CV model European
4. Certificat de cazier judiciar în original – solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar;
5. Certificat de cazier fiscal in original – solicitantul nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;
5. Copie act identitate;
6. Copie act studii;
7. Dovada experienței manageriale și a vechimii (adeverință Revisal sau carnet de munca în copie);
8. Adeverința medicală – apt pentru prestarea muncii;
9. Declarație pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcție publică și nu i s-a încetat contractul de mandat din motive disciplinare în ultimii 5 ani;
10. Declarație pe propria răspundere ca nu a fost revocat din funcția de administrator din motive imputabile în ultimii 5 ani;
11. Declarație pe propria răspundere că nu a fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală;
12. Declarație pe propria răspundere că nu se află în conflict de interese sau incompatibil cu funcția;
13. Declarație pe propria răspundere că nu este funcționar public sau altă categorie de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
14. Declarație pe propria răspundere că este/nu este membru dependent/independent;
15. Declarație pe propria răspundere că nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;
16. Declarația de Intenție (planul de management) – se întocmește pe perioada mandatului actualului Consiliu de Administrație respectiv până la data de 29.11.2020, conform profilului funcției. Declarația de Intenție va fi depusă de candidații din lista scurtă în termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte.

2.2. Persoane juridice

1. Prezentarea detaliată a persoanei juridice și a proiectelor similare;
2. Documente din care să rezulte cifra de afaceri realizată din obiectul de activitate al administrării afacerilor/societăților – copie situație financiară anuală pe ultimii 3 ani;
3. Dosarul de candidatură a reprezentantului legal care urmează a fi desemnat, însoțit de documentele corespunzătoare și prevăzute la punctul 2.1. pentru depunerea candidaturii de către persoanele fizice;
4. Certificat de cazier fiscal în original – solicitantul nu are fapte înscrise în cazierul fiscal
5. Certificat constatator în original din care să rezulte obiectul de activitate al persoanei juridice, durata ei, precum și faptul că este în funcțiune;

! Documentele vor fi prezentate îndosariate într-un dosar cu șină
! Actele în copie vor fi certificate “conform cu originalul” și semnate de candidat.
! Fiecare filă din dosar va fi numerotată și semnată de candidat
! Ultima filă a dosarului va fi o filă albă care va conține următoarele informații: numărul de pagini din dosarul de candidatură/ semnătura candidatului
 

III. EVALUAREA CANDIDAȚILOR

Evaluarea Candidaților va avea următoarele etape:
3.1. evaluarea conformității administrative a dosarelor și eligibilității candidaților
3.2. evaluarea aptitudinală a candidaților
3.3. evaluare Declarației de Intenție în cadrul unui interviu – candidații vor prezenta în cadrul interviului cu Comisia de evaluare, Declarația de Intenție (Plan de management)
 

IV. PROCEDURA DE SELECȚIE:

Selecția de personal va parcurge următoarele etape succesive:

1. Evaluarea conformității administrative a dosarelor și eligibilității candidaților

Dosarele de candidatură se vor depune personal la sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud, strada Petru Rareș, nr 1-2, la Secretariat – camera 2, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data publicării anunțului de selecție (până în 25.11.2019, ora 12.00). Fiecare dosar depus va primi un număr de înregistrare cu data și ora depunerii. Depunerile se fac de luni până joi, în intervalul 07.30 – 16.00, vinerea în intervalul 07.30-13.00. Pe fiecare dosar de candidatură se va menționa textul scris “Candidatura pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al SC AQUABIS S.A.”. A se menționa pe plic A NU SE DESCHIDE.
Verificarea, evaluarea și selecția dosarelor se va realiza în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a acestora. Rezultatul evaluării va fi “Admis” sau “Respins”. Rezultatele evaluării dosarelor se vor publica / comunica în termen de maxim 24 de ore de la încheierea acestei etape.
Toate dosarele depuse în termen constituie lista lungă a candidaților.
Dosarele declarate admise vor constitui lista scurtă.

2. Evaluarea aptitudinală.

Evaluarea aptitudinală se va realiza în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării dosarelor. Rezultatele evaluării aptitudinale se vor publica / comunica în termen de maxim 24 de ore de la încheierea acestei etape. Rezultatul evaluării va fi “Admis” sau “Respins”.
Evaluarea aptitudinală se va realiza la sediul consultantului, în Bistrița, str. Piața Centrală, nr. 1.

3. Susținerea Declarației de Intenție în cadrul unui interviu

Candidații vor fi programați la interviu în ordine alfabetică, fiecare urmând să aibă la dispoziție 30 de minute pentru a susține Declarația de Intenție (Plan de Management). Pentru evaluarea Declarației de Intenție (Plan de management) se acordă un punctaj maxim de 100 puncte de către fiecare membru al Comisiei de evaluare.
Programarea candidaților se va comunica cu minim 24 de ore înainte de interviu.
Rezultatul evaluării Declarației de Intenție va fi publicat pe site-ul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud, https://adiac-bn.ro, în termen de 24 de ore de la încheierea acestei etape.
Administratorul va fi numit de Consiliul de Administrație, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare în urma procedurii de selecție (conform art. 35, alin. 4 din Legea 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice).

Notă:
Declaraţia de Intenție (Planul de Management) face parte din setul de documente obligatorii pe care le pregătesc şi le înaintează candidaţii pentru poziția de Membru Consiliu de Adminstrație înscrişi în lista scurtă.

Declaraţiile de Intenţie ale candidaţilor pentru membrii consiliului se întocmesc în funcție de rolul pe care il vor îndeplini, administratorii fiind preocupaţi de aspecte ce ţin de supravegherea nivelului executiv şi de buna guvernare a întreprinderii publice în general.
Declaraţiile de Intenţie ale candidaţilor pentru postul de administrator vizează propuneri generale ca răspuns la cerinţele formulate în scrisoarea de aşteptări.
Declaraţia de Intenţie a candidatului pentru postul de administrator conţine în mod obligatoriu următoarele elemente:
a) legătura dintre profilul candidatului şi obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de aşteptări;
b) aprecieri asupra necesităţii dezvoltării elementelor de guvernanţă corporativă;
c) răspunsurile şi viziunea candidaţilor cu privire la aşteptările acţionarilor.
Este recomandabil ca Declaraţia de Intenţie a candidatului să conţină şi următoarele elemente:
a) aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situaţia contextuală a acesteia;
b) exemple de indicatori pe care candidatul îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanţei;
c) constrângeri, riscuri şi limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse.

Declarația de Intenție se redactează cu respectarea regulilor generale pentru redactarea declaraţiei de intenţie prezentate în Anexa 1d din HG 722/2016.

Declarația de Intenție va avea maxim 20 pagini, A4, la un rând distanță, în Times New Roman, mărimea literelor fiind de 12 puncte, margini stânga-dreapta 2 cm, sus-jos 1.5 cm.

Bibliografie:
Rapoartele de activitate ale companiei AQUABIS S.A. pot fi consultate pe site-ul www.aquabis.ro/compania
Organigrama companiei AQUABIS S.A. poate fi consultată pe site-ul www.aquabis.ro/cariere
Scrisoarea de așteptări a Autorității Tutelare poate fi consultată pe site-ul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud, https://adiac-bn.ro, după publicarea listei scurte de candidați, după data de 26.11.2019.

5. Criterii de evaluare:

1. Competențe specifice sectorului
1.1 Cunoștințe despre domeniul de activitate al companiei
1.2 Experiența in activitatea de management, în consultanță sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau a unor societăți comerciale profitabile

2. Competențe profesionale de importanță strategică
2.1 Planificare strategică
2.2 Leadership
2.3 Orientare către rezultate
2.4 Managementul investițiilor
2.5 Management financiar

3. Competențe de guvernanță corporativă
3.1 Cunoașterea bunelor practici și principii de guvernanță corporativă, este familiarizat/a cu legislația și politicile guvernamentale referitoare la guvernanța întreprinderilor deținute de stat
3.2 Înțelegerea rolului și funcțiilor de conducere și îndatoririle conducătorilor și cunoașterea procesului de luare a deciziilor
3.3 Management prin obiective
3.4 Organizare si optimizarea proceselor
3.5 Monitorizarea activa a rezultatelor
3.6 Managementul resurselor
3.7 Managementul performanței

4. Social și personal – educație, formare, experiență
4.1 Absolvent(ă) de studii superioare cu diploma de licență
4.2 Absolvent(ă) al unei specializări în domeniile management/ juridic /economic / financiar/ tehnic/ administrativ, precum și alte domenii relevante pentru societate
4.3 Experiență în domeniul management/ juridic /economic / financiar/ tehnic/ administrativ de cel puțin 5 ani;

5. Reputația personală și profesională
5.1 Credibilitate
5.2 Capacitate de relaționare
5.3 Capacitatea de a influența, convinge și motiva
5.4 Capacitatea de asumare a responsabilităților
5.5. Competente generale:
– Abilitatea generala de învățare
– Aptitudinea verbală
– Aptitudine numerică
– Abilități funcționărești
– Rapiditate în reacții
– Capacitate decizională
5.6. Competente manageriale specifice
– Managementul de sine
– Abilități organizatorice
– Munca în echipă
– Rezolvarea de probleme
– Viziune managerială
5.7. Profil personalitate
– Extraversiune
– Amabilitate
– Conștiinciozitate
– Stabilitate emoțională
– Autonomie

6. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

6. Contestații

Eventualele contestații se vor depune în scris la sediul societății în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor fiecărei etape a selecției de personal. Contestațiile se vor depune la sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud, strada Petru Rareș, nr 1-2, la Secretariat – camera 2.
Răspunsul Comisiei de evaluare a candidaților se va publica pe site-ul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud, https://adiac-bn.ro, în maxim 24 de ore de la depunerea contestațiilor.

Notă:
Orice eventuală decalare a termenelor va fi afișată pe site-ul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud, https://adiac-bn.ro, în timp util. Se recomandă potențialilor candidați să urmărească zilnic site-ul https://adiac-bn.ro.

7. Protecția datelor personale

Procesul de recrutare și selecție se va desfășura conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest sens, se vor respecta următoarele:
a. Toți candidații își vor da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
b. Toate datele personale pe care candidații le vor furniza vor fi utilizate doar de către consultant sau de către membrii Comisiei de evaluare în scopul selectării candidaților în vederea ocupării poziției de Administrator
c. Datele personale ale candidaților nu vor fi puse la dispoziția nici unei alte părți
d. Candidații pot solicita în orice moment informații despre modul în care sunt păstrate și utilizate datele lor personale


DOCUMENTE DISPONIBILE:

Descărcați Componenta inițială a planului de selecție membru CA

Descărcați Componenta integrală a planului de selecție membru CA

Descărcați declarația pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcție publică și nu i s-a încetat contractul de mandat din motive disciplinare în ultimii 5 ani;

Descărcați declarația pe propria răspundere ca nu a fost revocat din funcția de administrator din motive imputabile în ultimii 5 ani

Descărcați declarația pe propria răspundere că nu a fost condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală

Descărcați declarația pe propria răspundere că nu se află în conflict de interese sau incompatibil cu funcția

Descărcați declarația pe propria răspundere că nu este funcționar public sau altă categorie de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice

Descărcați declarația pe propria răspundere că este/nu este membru dependent/independent

Descărcați declarația pe propria răspundere că nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României

Descărcați rezultatele evaluării conformității administrative a dosarelor și a eligibilității candidaților

Descărcați lista lungă

Descărcați lista scurtă

Descărcați anunțul privind evaluarea aptitudinală

Descărcați anunțul privind depunerea declarației de intenție

Descărcați scrisoarea de așteptări privind poziția de Administrator al societății Aquabis SA

Descărcați rezultatul evaluării aptitudinale

Descărcați evaluarea declarației de intenție pentru poziția de Administrator

Descărcați Procesul Verbal de nominalizare a persoanei pentru ocuparea poziției de Administrator în cadrul SC AQUABIS SA

image_pdfimage_print

Dispecerat Non-Stop


0263/213.117; 0372.74.24.78
Ad

Accesează arhiva comunicatelor de sistare a apei

februarie 2020
LMaMiJVSD
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
« Ian   Mar »
Ad
Ad